Skip to content

Prakkesaesjes

Soms binne der dingen dy’t ta neitinken oansette.

Dy dingen binne goed om der oer to prakkesearjen.
En sa set ik hjir dan ek myn prakkesaesjes.

Mar eartiids bin ik úteinset mei Beuzichheden yn it Skriuwersarkje fan Rink van der Velde.

Advertenties